Dimecres, 17 De Juliol De 2019
Plaça de l'Ajuntament, 3, El Vilosell - 25457
Telèfon: 973175221
Fax: 973175090

Edictes

 

Atès que M.T.M.M. ha sol·licitat el canvi de titularitat a favor seu del dret funerari  sobre els següents nínxols : nínxol núm. 14  files 1ª-2ª-3ª  del cementiri municipal del Vilosell,actualment inscrits a favor del Sr. A.M.M.                        

Es fa públic per tal que, en el termini de 20 dies hàbils, les persones que demostrin tenir un interès directe o legítim puguin presentar les al·legacions que considerin oportunes.

... + info

En data 01 dabril de 2019 el Ple de lAjuntament va aprovar provisionalment lexpedient de modificació de crèdit 6/2018 mitjançant suplement de crèdit i/o crèdit extraordinari que cal finançar amb majors i/o nous ingressos efectivament recaptats del pressupost vigent de la corporació, així com anul·lacions o baixes dels crèdits de partides de despeses, i romanent de tresoreria per a despeses generals, el qual s'exposa al públic a la Secretaria de l'Ajuntament, en el termini de quinze dies hàbils des de la publicació al BOP, durant els quals s'admetran reclamacions davant d'aquesta corporació.

 En el supòsit que no es presentin reclamacions, l'acord inicial esdevindrà definitiu, sense necessitat d'un acord posterior.

 El Vilosell a 01 dabril de 2019

 Lalcalde,

Jordi Nogué Estradé

... + info

Destacats

Mapa Web